SciPost logo

Contributor info: Dr Kantaro Ohmori

Details
Title: Dr
First name: Kantaro
Last name: Ohmori
ORCID id: 0000-0003-0982-7728
Personal web page: -

Publications

Publications for which this Contributor is identified as an author:

Kansei Inamura, Kantaro Ohmori

SciPost Phys. 16, 143 (2024) · published 3 June 2024 | · pdf

Kantaro Ohmori, Shutaro Shimamura

SciPost Phys. 14, 164 (2023) · published 21 June 2023 | · pdf

Justin Kaidi, Zohar Komargodski, Kantaro Ohmori, Sahand Seifnashri, Shu-Heng Shao

SciPost Phys. 13, 067 (2022) · published 26 September 2022 | · pdf

Yasunori Lee, Kantaro Ohmori, Yuji Tachikawa

SciPost Phys. 10, 061 (2021) · published 10 March 2021 | · pdf

Clay Córdova, Po-Shen Hsin, Kantaro Ohmori

SciPost Phys. 7, 056 (2019) · published 28 October 2019 | · pdf

Kantaro Ohmori, Nathan Seiberg, Shu-Heng Shao

SciPost Phys. 6, 017 (2019) · published 4 February 2019 | · pdf