SciPost logo

Contributor info: Dr Sheng-Jie Huang

Details
Title: Dr
First name: Sheng-Jie
Last name: Huang
ORCID id: 0000-0002-4870-4109
Personal web page: -

Publications

Publications for which this Contributor is identified as an author:

Maissam Barkeshli, Yu-An Chen, Sheng-Jie Huang, Ryohei Kobayashi, Nathanan Tantivasadakarn, Guanyu Zhu

SciPost Phys. 14, 065 (2023) · published 11 April 2023 | · pdf

Submissions

Submissions for which this Contributor is identified as an author: