SciPost logo

Contributor info: Dr Yizhou Lu

Details
Title: Dr
First name: Yizhou
Last name: Lu
ORCID id: 0000-0002-1150-244X
Personal web page: https://louischou.notion.site/Yizhou-Lu-54059d0f654845cfa7834c656fd9b39e

Publications

Publications for which this Contributor is identified as an author:

Debarshi Basu, Jiong Lin, Yizhou Lu, Qiang Wen

SciPost Phys. 15, 227 (2023) · published 6 December 2023 | · pdf