SciPost logo

Contributor info: Dr Zhuo-Yu Xian

Details
Title: Dr
First name: Zhuo-Yu
Last name: Xian
ORCID id: 0000-0002-2245-0059
Personal web page: https://scholar.google.de/citations?hl=en&user=o1aDxXoAAAAJ

Publications

Publications for which this Contributor is identified as an author:

Zhuo-Yu Xian, David Rodríguez Fernández, Zhaohui Chen, Yang Liu, René Meyer

SciPost Phys. 16, 004 (2024) · published 5 January 2024 | · pdf

Pablo Basteiro, Giuseppe Di Giulio, Johanna Erdmenger, Jonathan Karl, René Meyer, Zhuo-Yu Xian

SciPost Phys. 13, 103 (2022) · published 3 November 2022 | · pdf