SciPost logo

Contributor info: Prof. Chong Wang

Details
Title: Prof.
First name: Chong
Last name: Wang
ORCID id: -
Personal web page: -

Publications

Publications for which this Contributor is identified as an author:

Yang Gao, Chong Wang, Di Xiao

SciPost Phys. Core 7, 002 (2024) · published 22 January 2024 | · pdf

Weicheng Ye, Meng Guo, Yin-Chen He, Chong Wang, Liujun Zou

SciPost Phys. 13, 066 (2022) · published 26 September 2022 | · pdf

Ruochen Ma, Liujun Zou, Chong Wang

SciPost Phys. 12, 196 (2022) · published 14 June 2022 | · pdf